Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ “EBEBEK”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI- İŞLENMESİ-SAKLANMASI-İMHASINA DAİR POLİTİKA VE KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ 2017 İSTANBUL

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, “ebebek” için büyük hassasiyet arz etmekte olup, şirketimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirket olarak, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana ve insani değerlere bakışımızı da ortaya koyuyoruz. Bu bilinçle şirket olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri eksiksiz olarak alıyoruz. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu politika ile yönetilen; çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, şirket müşterilerinin, tedarikçilerinin, potansiyel müşterilerin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmakta olup, bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu politika, ebebek” tarafından hukuka ve amaca uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, şirket müşterilerinin, tedarikçilerinin, potansiyel müşterilerin ve üçüncü kişilerin başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve denetime elverişliliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu politika; çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, şirket müşterilerinin, potansiyel müşterilerin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişi kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların “ebebek” uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden ibarettir. “ebebek”, 6698 Sayılı öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını eksiksiz olarak yürütmektedir.

Politikanın daha anlaşılır olması adına tanımlar işbu metnin sonunda ayrıca gösterilmiştir.

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Silme/Yok Etme Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Çalışan Adayı: “ebebek”’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini “ebebek”’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: “ebebek”’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
İş Ortağı: “ebebek”’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 

Kişisel Veri Sahibi:

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışan adayları.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Şirket Hissedarı: “ebebek”’in hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi: “ebebek” yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Tedarikçi: “ebebek”’in ticari faaliyetlerini yürütürken “ebebek”’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “ebebek”’e hizmet sunan taraflar.
Topluluk Şirketleri Müşterisi: “ebebek” ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın “ebebek”’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Topluluk Şirketleri’nin iş ilişkisi üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar).
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, “ebebek”’in verilerini tutan bulut bilişim firması, scriptler çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: “ebebek”’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

 

“ebebek”, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

“ebebek” nezdinde; “ebebek”’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle (Çalışan Adaylarımızın, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin, Şirket Müşterilerinin, Potansiyel Müşterilerin ve Üçüncü Kişilerin) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

 

 

Açıklaması

 

Çalışan Adayları

“ebebek”’ e herhangi bir yolla iş başvrusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

 

 

 

Şirket Hissedarları

 

 “ebebek” hissedarı olan gerçek kişiler.
 

Şirket Yetkilileri

 

“ebebek” yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

 

 

Ziyaretçiler

“ebebek”’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişiler.

 

 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

“ebebek” ‘in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

 

 

 

Şirket Müşterileri

“ebebek” ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri mağazadan veya internet sitemizden kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

 

 

 

Potansiyel Müşteriler

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.

 

 

 

Üçüncü Kişiler

 

Bu politika ve “ebebek” Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örneğin kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar)

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

 

 

 

Kimlik Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, bebek adı, bebek doğum tarihi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler

 

 

 

 

İletişim Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

 

 

 

 

Lokasyon Verisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, İşbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının “ebebek” araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b. müşteriler yönünden teslimat bilgileri, kargo şirketince verilen teslim iade bilgileri

 

 

 

 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ebebek” iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, “ebebek”’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

 

 

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ebebek”’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

 

 

Görsel/İşitsel Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

 

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ebebek” ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, parmak izi, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

 

 

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ebebek”’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasından alınan kayıtlar ve sair veriler
 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

 

 

“ebebek”’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlükleri kapsamında işlenen veriler ile müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması yönünden müvekkil şirketten talep edilmesi muhtemel veriler ile yargı mercileri, hakem heyetleri vb. vasıtasıyla bildirilen veriler

Çalışan İşlem ve Performans- Kariyer Gelişim Bilgisi “ebebek”in çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler ile çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen veriler.
Pazarlama Bilgisi Pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilecek veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME-SAKLAMA KOŞULLARI VE AMAÇLARI

“ebebek” KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak açık rızanız ile kişisel verileri işlemektedir. Aşağıdaki koşullar dahilinde verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

KOŞULLAR;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin “ebebek”’in ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerinizin “ebebek” tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin “ebebek”’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde “ebebek” tarafından işlenmesi
 • Kişisel verilerinizin “ebebek” tarafından işlenmesinin “ebebek”’in veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ebebek” meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • “ebebek” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

AMAÇLAR;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • “ebebek” personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • “ebebek” finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • “ebebek” hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin DüzenlenmesiHakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme

Şeklinde ifade edilebilir.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen koşullardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak “ebebek” tarafından açık rızanız usul ve yasaya uygun olarak temin edilmektedir. Yukarıda yazılı koşullardan herhangi birinin varlığı halinde açık rızanız olmaksızın verileriniz diğer ilkelere riayet edilmek suretiyle işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ-SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Şirketimiz, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir ve bu sınırlar içerisinde kullanılır. Bu kapsamda, “ebebek” kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır.

Şirketimiz, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Amacın meşru olması, Şirketimizin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. “ebebek” tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

Şirketimiz, işlenen Kişisel Verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasını sağlar ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınır. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işlemek için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, Kanun’da düzenlenmiş olan Kişisel Verilerin işlenme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

Şirketimiz, ilgili yasal mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye kadar muhafaza eder. Bu süre “ebebek” tarafından tayin edilir. Şirketimiz tarafından bir Kişisel Verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Tanımlar kısmında da belirtildiği üzere, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikli Kişisel Veridir. Yine şirketimizin mobil uygulamasına, parmak izi ile giriş yapılabilmesi mümkün olup, bu parmak izine ilişkin verilerin tarafımızca depolanmadığını belirtmek isteriz. Özel nitelikte veri mahiyetinde diğer veriler ise diğer verileriniz gibi açık rızanız ile işlenebilmektedir.

Şirketimiz tarafından Özel Nitelikli kişisel Verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikte veriler olmaları dikkate alınır, bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirler hassasiyetle alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ-SAKLANMASI-KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER VE DENETİM

Şirket olarak, verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, işlenen verilerin saklanması ve bu verilerin hukuka aykırı erişimlere karşı korunması yönünden teknik ve idari tedbirler eksiksiz olarak alınmaktadır.

ebebek tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler,

 • “ebebek” bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan üst düzey teknik sistemler kullanmak ve bu sistemleri periyodik olarak denetlenmek,
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmak,
 • Teknik konularda ilgili kişi/departmanlara eğitimler verilmektedir,

“ebebek” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler,

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Bu sayede yükümlülükler yönünden güncel tutulma olgusunun da sağlanması amaçlanmaktadır.
 • “ebebek”’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • “ebebek”’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • “ebebek” ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, “ebebek”’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.
 • Ticari faaliyetler kapsamında 3. Kişiler yönünden kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütler alınmaktadır.

“ebebek” tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler,

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda ilgili birim sürekli olarak bilgilendirilmektedir.
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

“ebebek” tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler,

 • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • “ebebek” tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

“ebebek” tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler,

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, yazılımlar kullanılmakta ve alınan önlemler periyodik olarak gerek doğal gereklilikler gerekse de yasal mevzuat gereklilikleri kapsamında güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda ilgili birim sürekli olarak bilgilendirilmektedir.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

“ebebek” tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler,

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • “ebebek” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • “ebebek”, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları “ebebek”’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

“ebebek”, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. Bu durumda “ebebek” derhal güncel gelişmelere uygun aksiyonları da tesis edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ-SAKLANMASI-KORUNMASI HAKKINDA FARKINDALIKLARIN TEMİNİ VE DENETİMİ

“ebebek”, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

ebebek” bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. “ebebek”, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

Muhtemel akdi ilişki kapsamında edinilen veriler yönünden de yasal mevzuat hükümlerine riayet edilmekte ve ilgililer hakları konusunda eksiksiz olarak bilgilendirilmektedir.

Her ne kadar KVK Kanunu gerçek kişi verileri ile ilgili olarak hak ve yükümlülükleri belirlemekte ise de “ebebek” özel hayatın gizliliği yönünden gerçek kişi/tüzel kişi ayrımı gözetmediğinden, tüzel kişi verilerini de aynı önemde görmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKTE KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

“ebebek” hukuka uygun olan alınan işlenen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. “ebebek” bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

“ebebek” meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve bazı durumlarda veri güvenliğini artırmak amacıyla aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • “ebebek”’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, “ebebek”’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 • Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için bakanlıklar, yargı mercileri ile benzeri yetkili kamu kurum ve kuruluşları, dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları ile paylaşabilecektir.
 • Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

“ebebek” gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1) ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

“ebebek” Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda veri güvenliğini sağlamak ve diğer meşru amaçları dahilinde, gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

“ebebek” tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilir. “ebebek” bu doğrultuda 19 KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

ebebek” meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • “ebebek”’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ebebek”‘in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

“ebebek” gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

“ebebek”, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

“ebebek” KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • “ebebek” iş ortaklarına,
 • “ebebek” tedarikçilerine,
 • “ebebek” hissedarlarına,
 • “ebebek” şirket yetkililerine,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 • Tabloda yer verilen diğer kişi ve kurumlara

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 

 

VERİ AKTARIMI YAPABİLECEK KİŞİLER

 

 

TANIMI

 

VERİ AKTARIM AMACI

 

İş Ortağı

 

“ebebek”’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

 

 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

 

Tedarikçi

 

“ebebek”’in ticari faaliyetlerini yürütürken “ebebek”’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “ebebek”’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

 

 

 

“ebebek”’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve “ebebek”’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin “ebebek”‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 

 

 

Hissedarlar

 

“ebebek” yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “ebebek”’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak

 

 

Şirket Yetkilileri

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “ebebek”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “ebebek”’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

 

 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “ebebek”’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

 

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre “ebebek”’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Hukuk- Danışmanlık Birimleri “ebebek”in hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları “ebebek” ve/veya karşı tarafın hukuki merciler önünden hak ve menfaatlerin tesisi ile yargısal işlemlerin tesisi
Kargo Şirketi “ebebek”in akdi ilişki içerisinde bulunan ve amaçla uyumlu olarak sipariş tesliminin sağlanması amacıyla çalışılan kargo şirketleri “ebebek” ile satın alma ilişkisi kuran kişilerin siparişlerinin teslimini sağlamak
Denetim Firmaları “ebebek”in akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan kaynaklı denetimini gerçekleştiren şirketler “ebebek”in mali, idari ve hukuki yönden denetiminin sağlanması

 

“ebebek” tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz / internet sitemiz/mobil uygulamalarımız/ çağrı merkezimiz / ortak veya tedarikçi firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Verileriniz,

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler, Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, ebebek’e Kullanıcıların kendi açık rızaları ve insiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından ebebek’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

-Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler, ebebek’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik insiyatifinizi mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan kullanabilirsiniz-değiştirebilirsiniz.

ebebek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının ebebek’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

“ebebek”, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler “ebebek”’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “ebebek”’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “ebebek”’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “ebebek”’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

“ebebek”, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda “ebebek”, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. “ebebek” bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun           11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

“ebebek”, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak “ebebek”’e iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, “ebebek” tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücret konusunda da ivedi olarak ilgililerine bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin   

  silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

  zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak “ebebek”’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

1) https://www.bebek.com/kvkk/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi No:37 D:6 PK: 34752 Ataşehir / İstanbul adresine iletilmesi

(2) https://www.bebek.com/kvkk/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ebebek@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler. Bu haller,

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURULARINA CEVAP VERİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

“ebebek”’e yalnızca “ebebek”’in KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, “ebebek”’in doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri transferi sayıldığı durumlarda mevcut olabilmektedir.

 “ebebek”’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini “ebebek”’e iletmesi durumunda “ebebek” talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, “ebebek” tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

“ebebek”’in Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

“ebebek”, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. “ebebek”, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

“ebebek”’in Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

“ebebek” aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KURULU’NA ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; “ebebek”’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

“ebebek”, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde “ebebek”’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde “ebebek”’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda “ebebek” ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

“ebebek” tarafından resen verilerin silinmesi gereken hallerde işbu veriler 6 ayda bir periyodik olarak gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

“ebebek” ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. “ebebek” tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction)

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software)

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion)

“ebebek” bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. “ebebek”, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. “ebebek” tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Toplulaştırma (Aggregation)

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ VE İMHASINDAN SORUMLU BİRİMİMİZ

“ebebek” işlemiş olduğu verilerin, 6698 sayılı kanun ve kanun kapsamında tanzim edilen yönetmelik ve sair yasal düzenlemelerin uygunluğunun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu “Bilgi İşlem Departmanı ve ekibi” ile sağlamaktadır. Bu departman, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurulan sistemin yürütülmesi ve iyileştirilmesi ile güncelleştirmelerinden sorumludur.

Söz konusu politikamız, yılda bir kez gözden geçirilir ve yasal mevzuata uygunluk kapsamında güncelliği sağlanır. Politikada yer verilen hususlar, yasal mevzuata uygunluk şartını sağlamak kaydıyla “ebebek” tarafından değiştirilebilir.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı