Genel

Anne karnında bebek gelişiminin tüm evreleri!

İnsanın oluşmaya başlama süreci anne vücudunda bir yumurtanın ha-rekete geçmesi ile başlıyor. 280 gün süren bu serüven, 14. gün spermin olaya katılmasıyla yeni bir boyut ka-zanıyor ve yeni bir canlının ilk hücre-sinin ortaya çıkmasıyla devam edi-yor. Bu ilk hücre bölünmeye devam eder-ken gelişme sürecini devam ettireceği rahme doğru yol alır. Bu-raya vardığında onun için önceden hazırlanmış alana yerleşerek bir ta-raftan anneden beslenmeye başla-yacak diğer taraftan kendini geliş-tirecek.

Resim 1: Gebelikle sonuçlanacak adet döneminin ilk gününden itiba-ren yumurta gelişimi başlar, giderek büyüyen yumurta 14. gün karın boşluğuna atılır.

Resim 2: Sperm tarafından döllen-meye hazır halde olan yumurta. Ka-rın boşluğuna atılır ve oradan Fallop tüplerine geçer.

Resim 3: Sperm ve yumurtanın bu-luşması.Yumurtanın etrafında yak-laşık 100000 sperm bulunur ancak bunlardan bir tanesi yumurtayı döl-ler. Yumurta tek sperm tarafından döllendikten sonra diğer spermlerin yumurtayı döllemesini engelleyen mekanizma işlemeye başlar ve a-deta bir zırh gibi yumurtanın etrafı sarılır.
Resim 4: Sırasıyla 2,4,8 ve… hücreli olarak bölünen oluşum. Döllenmiş yumurta yerleşeceği alana doğru yol alırken bir taftanda bölünerek hücre sayısı artar.
Resim 5: 22 günlük insan embriyo-su. Yaklaşık 3 mm. Uzunluğunda olan yapıda üst tarafta ve sırtta be-yin ve omur iliğini oluşturan ön ya-pılar belirgindir. Kalbi oluşturacak oluşum daha yeni atmaya başlamış.
Resim 6: 28 günlük insan embriyo-su. Ön planda beyin ve kalp sistemi hızlı bir şekilde gelişir. Kalp önce iki, ileri günlerde dört odacığa ayrılır.
Resim 7: 56 günlük insan embriyo-su. Daha 10 gram bile olmayan ve toplam uzunluğu yaklaşık 6 santi-metre olan embriyoda, baş ve göv-de arası oranı baş lehinedir. Boyun kısadır. Hemen hemen tüm organlar yerini almış durumda. Kan damar-ları, kalp tam olarak oluşmuş ve ça-lışır durumda. Karaciğer safra yapı-mına başlamış bile, ancak sindirim olmadığından bu sıvı barsaklara ak-makta. Böbreklerde artık çalışmaya başlamış, ve idrar üretilmekte.
Resim 8: 70 günlük insan embriyo-su yaklaşık 15 gram olan cenin ra-hatlıkla hareket edebilmekte, yan yatabilmektedir. Ağzını esner gibi açabilir. Parmaklarını emebilir. Tad alma duyusu gelişmeye yeni baş-ladı.Tümü oluşan organlar artık bü-yüme ve gelişme yönünde değişim gösterirler.
Resim 9: 100 günlük erkek cenin. 35. günden sonra dış üreme organ-ları kız yada erkek olma yönünde farklılaşmaya başlar. Ancak 100. gün civarı bu farklılaşma bitmiş olur ve cinsiyet tayini yapılabilir hale gelir.
Resim 10: 200 günlük bebek. Artık dış görüntüsüyle ufak bir insan ola-rak görülen bebekte göz kapağı ha-reketleri var ve güçlü ışıklara karşı duyarlıdır. Dokunma duyusu geliş-miş. Tartışmalı da olsa ağrı duydu-ğu kabul edilir. Sesler ise orta kula-ğın yapısının tamamlanmasıyla du-yulmaya başlar ve beyne doğru ile-tim yolları tamamlanmış olur. Kız ise üreme organları oluşmuş, erkek ise testisleri karın içinden skrotum denen torbaya doğru yol almaya başlamış.
Resim 11: 250 günlük bebek. Artık kilo artışı sağlayarak gelişmekten başka bir şey yok. Tüm organlar geliştiği gibi, dış ortamda tek başı-na yaşayabilecek kadar da yeterli-dirler. Tek beklenen şey doğumun başlaması.
Doğan Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Dr. Ferhat Uysal Tarafından Hazırlanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu